POOLOURI adică Paranoia Schwartz (IV)
De Gheorghe Schwartz
Tradus de / Translated by
Eugen / Eugene MATZOTA

POOLOURI
adică
Paranoia Schwartz

sau

pildele cele mai însemnate din viața plină de învățăminte și îndrăzneală a preacinstitului și prealuminatului Gough, precum și a nu mai puțin strălucitului său contemporan Finch, cu precizări asupra modului în care înțelepții de ieri, de alaltăieri și dintotdeauna au știut să răsfrîngă aceste întâmplări în subtilele lor maxime și cugetări. Și asta nu este încă nici pe departe totul…

POOLOURI adică Paranoia Schwartz (IV)
POOLOURI adică Paranoia Schwartz (IV)

Apartamentul

“Dacă poţi suporta totul, atunci şi trebuie” – (Iuvenalis, Sat. 5, 170 sq…)

POOLOURI adică Paranoia Schwartz (IV)
POOLOURI adică Paranoia Schwartz (IV)

Dorind să închirieze casa, Gough constată că trebuie să se supună unui adevărat instructaj: în încăperi, în loc de mobilă, se aflau doar butoane.
Domnul Finch, proprietarul, un om plin de bunăvoinţă, dar cam nervos, se oferi să-i facă o demonstraţie:
– În această cameră veţi putea să vă instalaţi dormitorul, îi arătă el. Paturile se desfac, bineînţeles, din perete, trebuie doar să apăsaţi aici. Masa iese din duşumea dacă folosiţi această pârghie, iar fotoliile se ridică în arcuri, dacă binevoiţi să vă aşezaţi acolo, pe pernă… Din acest şurub, prin răsucire, curge cafea, iar din cuiul care susţine tabloul puteţi obţine, dacă îl trageţi puţin în afară, sifon. Din candelabru se proiectează emisiunile televiziunii pe perete, trebuie, însă, să vă deranjaţi şi să puneţi programul radio-TV în faţa becului. Ferestrele apar acolo unde vă convin prin ridicarea jaluzelelor, care, după cum puteţi constata, sunt pe tot peretele.
Pe faţa domnului Finch se observa uşor că demonstraţia îi produce o vie plăcere şi, deocamdată, şi pe Gough îl mai distra năstruşnicul apartament.
– Bucătărie nu avem, continuă Finch, dar sper să nu aveţi pasiunea gătitului. Pilulele de hrană concentrată le puteţi obţine din acest dulăpior cuplat la reţeaua de pilule de hrană concentrată. Dacă, totuşi, vă pasionează gătitul, vă putem instala o bucătărie în bibliotecă, spre a vă satisface acest capriciu.
Covoarele se pot transforma în iarbă, iar pe veioză, prin atingerea întrerupătorului, puteţi avea oricând o pasăre care să ciripească una dintre melodiile dumneavoastră preferate.
(Din păcate, domnul Finch era cam afon şi păsărica începu să cânte după urechea celui care o solicitase.)
– Pinacoteca, în mod regretabil, fostul chiriaş a transformat-o în pârtie de schi. O puteţi folosi cu încredere!
– Dar eu nu ştiu să schiez!
– Nici nu-i nevoie. Intrând în încăperea amenajată în acest scop, veţi avea convingerea fermă că alunecaţi pe schiuri. Dacă doriţi să dormiţi, ajunge să răsuciţi acest buton. În funcţie de cât de tare îl veţi manevra, va dura şi somnul dumneavoastră.
Altceva?
– Da, în legătură cu biblioteca… Aş vrea să citesc…
– Nu-i nevoie! Aveţi aici o enciclopedie universală. Ajunge să fie pusă în faţa ochilor pentru ca să-ţi imaginezi tot ce s-a scris până acum. Pe loc! Totuşi, ca să nu vă plictisiţi, administraţia clădirilor noastre vă pune la dispoziţie un mic robot pe care îl veţi putea bate la şah, biliard şi golf. Dacă vă distrează jocuri pentru care sunt necesari mai mulţi parteneri, robotul se va divide instantaneu într-un număr corespunzător de jucători, inclusiv rezervele.
Gough observă că domnul Finch vorbea tot mai repede. La început, a crezut că l-a enervat cu întrebările puse. După un timp, însă, şi-a dat seama că proprietarul este tot mai grăbit şi că se uită mereu la ceas. Dealtfel, şi pe Gough a început să-l obosească demonstraţia şi, în afară de asta, nici nu se simţea prea bine.
– În cazul că doriţi să vi se facă un transplant de inimă…
– Dar sunt perfect sănătos, îngăimă Gough, însă înfăţişarea sa trăda, în clipele acelea, contrariul.
– Nu trebuie să vă jenaţi! Trei computere de cea mai bună calitate sunt dispuse oricând să vă opereze. Sunteţi cam palid. Nu vă alarmaţi!
Domnul Finch vorbea acum atât de repede, încât Gough nu îl mai putea urmări. Gough se simţea epuizat şi îi era frică să nu-şi piardă conştiinţa, precum avea tot mai obsedant convingerea că în loc de creier i se învârtea în cap un computer prost manevrat. Îl mai auzea pe Finch, dar nu-l mai înţelegea. Nici nu mai depunea eforturi să o facă. O clipă i-a trecut prin cap să-i reproşeze că nu i-a instalat şi un buton pe care să apese pentru ca să nu mai priceapă cele ce se petrec în jur. Dar nu se mai obosi să-i comunice un asemenea fleac.
– Şi nici în legătură cu înmormântarea dumneavoastră nu trebuie să vă faceţi griji, turuia Finch. De la sicriul de categoria întâi şi până la cavoul cu trei camere şi dependinţe, totul este inclus în preţ.
Apoi, pentru că în cost intra şi vărsarea unei lacrimi artificiale, domnul Finch îşi tamponă ochiul stâng cu batista şi se pregăti să-l întâmpine pe următorul chiriaş.

POOLOs
namely
Schwartz Paranoia

or

the most important parables of the life full of learning and boldness of the pre-eminent and pre-enlightened Gough, as well as of his no less brilliant contemporary Finch, with details on how the sages of yesterday, of the other day and always knew how to reflect these events in their maxims and thoughts. And that’s not all yet…

The Apartment

„“If you can handle it all, then so be it” – (Iuvenalis, Sat. 5, 170 sq…)Satisfy yourself with what it is, but look for something better”- Isocrates, Dem. Stobaeus, Flor 94, 20.

POOLOURI adică Paranoia Schwartz (IV)

Wanting to rent the house, Gough finds that he has to undergo a real training: in the rooms, instead of furniture, there were only buttons.
Mr. Finch, the owner, a man of good will but a little nervous, offered to give him a demonstration:
„You can set up your bedroom in this room,” he said. The beds open, of course, from the wall, you just have to press here. The table comes out of the floor if you use this lever, and the armchairs rise in springs, if you are willing to sit there, on the pillow… From this screw, by twisting, coffee flows, and from the nail that supports the painting you can get, if you pull it a little outside, soda. From the chandelier, the TV shows are projected on the wall, but you have to bother and put the radio-TV program in front of the light bulb. The windows appear where they suit you by raising the blinds, which, as you can see, are all over the wall.
It was easy to see on Mr. Finch’s face that the demonstration was a lively pleasure, and for the time being, and Gough was still amused by the naughty apartment.
„We don’t have a kitchen,” Finch continued, „but I hope you don’t have a passion for cooking.” You can get the concentrated food pills from this cupboard connected to the network of concentrated food pills. If, however, you are passionate about cooking, we can install a kitchen in the library to satisfy your whim.
Carpets can turn to grass, and on the lamp, by touching the switch, you can always have a bird chirping one of your favorite songs.
(Unfortunately, Mr. Finch was a little sullen, and the bird began to sing to the ear of the one who had asked for it.)

The former tenant, unfortunately, turned the art gallery into a ski slope. You can use it with confidence!

But I don’t know how to ski!
„You don’t even need it.” Entering the room set up for this purpose, you will be firmly convinced that you are sliding on skis. If you want to sleep, just turn this knob. Depending on how hard you handle it, your sleep will last.
Anything else?

Yes, about the library… I’d like to read…

No need! Here is a universal encyclopedia. It ends up being put in front of your eyes so that you can imagine everything that has been written so far. Immediately! However, in order not to get bored, the administration of our buildings provides you with a small robot that you can beat in chess, billiards and golf. If you enjoy games that require more partners, the robot will instantly split into an appropriate number of players, including reserves.
Gough noticed that Mr. Finch was speaking faster and faster. At first, he thought it annoyed him with the questions asked. After a while, however, he realized that the owner was in a hurry and that he was always looking at his watch. In fact, Gough was starting to get tired of the show, and besides, he wasn’t feeling well.

If you want a heart transplant…
„But I’m perfectly healthy,” Gough muttered, but his appearance betrayed the opposite at that moment.
„You must not be embarrassed!” Three computers of the highest quality are always ready to operate on you. You’re a little pale. Don’t be alarmed!
Mr. Finch was speaking so fast now that Gough could no longer follow him. Gough was exhausted and afraid of losing consciousness, just as he was increasingly obsessed with the belief that a poorly handled computer was spinning in his head instead of his brain. He could still hear Finch, but he couldn’t understand him. He didn’t even bother to do it. For a moment it crossed his mind to reproach him for not installing a button on which to press so that he would no longer understand what was happening around him. But he never bothered to tell him such a trifle.
„And you don’t have to worry about your funeral either,” Finch said. From the first-class coffin to the three-room tomb and outbuildings, everything is included in the price.
Then, as the cost of shedding an artificial tear came in, Mr. Finch dabbed his left eye with his handkerchief and prepared to meet the next tenant.


POOLOURI adică Paranoia Schwartz (IV)
ACASĂ

 

Îți place ce-am făcut până acum?
Ajută-ne să mergem mai departe,
cu atât cât poți.
Leu cu leu s-a construit Ateneul.

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI
RO46INGB0000999911598179, ING Bank,
RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

Did you like it?
DONATE
THANK YOU!

De citit în limba română:

Readings in English