De Gheorghe Schwartz
Tradus de / Translated by Eugen / Eugene MATZOTA

POOLOURI
adică
Paranoia Schwartz

sau

pildele cele mai însemnate din viața plină de învățăminte și îndrăzneală a preacinstitului și prealuminatului Gough, precum și a nu mai puțin strălucitului său contemporan Finch, cu precizări asupra modului în care înțelepții de ieri, de alaltăieri și dintotdeauna au știut să răsfrîngă aceste întâmplări în subtilele lor maxime și cugetări. Și asta nu este încă nici pe departe totul…

CARTEA ÎNTÎI

în care este vorba despre adevăratul rol pe care l-au jucat mereu, dar mai ales pe vremea lui Gough, şurubul şi piuliţa, precum şi despre înfricoşătoarele necazuri pricinuite dintotdeauna de întâmplarea care a făcut ca şurubul respectiv să nu se potrivească de fiecare dată în mod imanent în piuliţa mai sus amintită, mai adăugându-se la toate acestea nu mai puţin înfricoşătoarele încurcături pricinuite de Finch cu prilejul manipulaţiilor lui Gough şi în care mai este tratat şi modul cum înţelepţii lumii au cugetat de pe urma acestor remarcabile isprăvi şi ce au spus ei.

 • Ce ne spun documentele vremii:
 • “Cu această ocazie, domnul Gough a afirmat:
  Domnilor, şurubul stă la pândă!”
  (Din San Finch’s Post)

Automobilele

“Mulţumeşte-te cu ce este, dar caută ceva mai bun” – Isocrates, Dem. Stobaeus, Flor 94, 20.

La început, Gough avea două faruri şi prindea 90 km/h. Finch avea patru faruri şi prindea 120 km/h. Apoi i-au mai pus şi lui Gough două faruri pe lângă celelalte şi deveni capabil de a realiza 160 km/h. Finch, după o nouă perfecţionare, reuşi să alerge cu 180 km/h. Dar trebuia să ocolească în căutarea podurilor. Gough fu înzestrat cu o instalaţie amfibie. Lui Finch îi crescură două aripi. Lui Gough o elice de helicopter. Finch reuşea să-şi schimbe forma după necesităţi. Gough Super putea fi băgat într-un geamantan şi cumpărat în douăsprezece rate lunare. Finch Combi putea transporta 75 de tone. Gough Super3 avea şi piscină. Finch L49 putea fi păstrat în buzunarul pentru ceas. Gough Ultra9 putea atinge viteze de 780 km/h, cu interiorul unui apartament de şase camere, dependinţe şi saună. Finch L07 putea atinge viteze de 825 km/h. şi să asigure în interiorul său şi condiţii pentru meciuri de fotbal. (Fotbalul este sportul celor mulţi!) Gough W9 deşi, e drept, nu prindea decât, cel mult, 820 km/h., putea să organizeze, totuşi, la aceste viteze şi campionate la 14 discipline sportive, asigurând în port-bagaj tribune pentru 876 spectatori, fiecare loc cu vizibilitate perfectă, bineînţeles. Finch987 era prevăzut cu o pădure cu cascade şi ciripit de păsărele. Gough Vita8 putea asigura voiaje fără escală pentru 97 de ani. Finch As putea să se regenereze singur. Gough Y genera automat anual doi Gough yl de dimensiuni medii. Finch Zac putea transforma combustibilul în alimente pentru pasageri. Gough YY reuşea aceeaşi operaţiune chiar invers. Finch Zac3…
Gough 000×1 circula cu un indice de siguranţă de 70% pe o şosea aglomerată. Cu Finch E2 puteai merge liniştit la serviciu, Gough 00×3 avea două faruri şi prindea 90 km/h. Finch R 29 avea patru faruri, era decapotabil şi atingea 120 km/h.
etc.

POOLOs
namely
Schwartz Paranoia

or

the most important parables of the life full of learning and boldness of the pre-eminent and pre-enlightened Gough, as well as of his no less brilliant contemporary Finch, with details on how the sages of yesterday, of the other day and always knew how to reflect these events in their maxims and thoughts. And that’s not all yet…

THE FIRST BOOK

„which is about the real role they always played, but especially in Gough’s time, the screw and the nut, as well as the frightening troubles that have always caused the event that the screw did not fit every time in immanently in the nut mentioned above, in addition to all these no less frightening confusions caused by Finch on the occasion of Gough’s manipulations and in which he is also treated the way the sages of the world thought of these remarkable deeds and what they she said.

 • What the documents of those times tell us:
 • „On this occasion, Mr Gough stated:
  „Gentlemen, the screw is lurking!”
 • (From San Finch’s Post)

Cars

„Satisfy yourself with what it is, but look for something better”- Isocrates, Dem. Stobaeus, Flor 94, 20.

In the beginning, Gough had two headlights and caught 90 mph. Finch had four headlights and made 120 mph. Then they put two more headlights on Gough and he was able to do 160 mph. Finch, after a new improvement, managed to run at 180 mph. But he had to bypass the bridges. Gough was endowed with an amphibious installation. Finch had two wings. Gough a helicopter propeller. Finch managed to change his shape as needed. Gough Super could be put in a suitcase and bought in twelve monthly fee. Finch Combi could carry 75 tons. Gough Super3 also had a swimming pool. The Finch L49 could be kept in your watch pocket. Gough Ultra9 could reach speeds of 780 mph, with the interior of a six-room apartment, outbuildings and sauna. Finch L07 could reach speeds of 825 mph. and to provide inside it even conditions for football matches. (Football is the sport of many people!) Gough W9, although, it is true, it only caught, at most, 820 mph., Could still organize at these speeds even championships in 14 sports, providing in the trunk grandstands for 876 spectators, every place with perfect visibility, of course. Finch987 was provided with a waterfall forest and chirp of birds. Gough Vita8 could provide nonstop travel for 97 years. Finch I could regenerate myself. Gough Y automatically generates two medium-sized Gough yl annually. Finch Zac could turn fuel into passenger food. Gough YY did the same operation in reverse. Finch Zac3…
Gough 000×1 was driving at a safety rate of 70% on a busy road. With Finch E2 you could go quietly to work, Gough 00×3 had two headlights and caught 90 mph. The Finch R 29 had four headlights, was a convertible and reached 120 mph.
and so on


ACASĂ

 

Îți place ce-am făcut până acum?
Ajută-ne să mergem mai departe,
cu atât cât poți.
Leu cu leu s-a construit Ateneul.

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI
RO46INGB0000999911598179, ING Bank,
RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

Did you like it?
DONATE
THANK YOU!

De citit în limba română:

Readings in English