Temple
De Sorin Fildan

Probabil că fiecare poet este un univers aparte, dar iată că Sorin Fildan pare a fi mai altfel, mai mult, mai profund.
E și greu să vorbești despre el doar ca despre un poet, căci poezia sa este mai degrabă un discurs bine echilibrat, așezat temeinic pe straturi de filosofie, mistică, spiritualitate, mituri și religii.
Sorin Fildan ne copleșește pur și simplu cu un torent de cuvinte ce coboară spre noi din înălțimile Templului, de acolo de unde spiritul se întâlnește cu Creatorul său.
Ele ne par, poate, mai ciudat alese, dar sună atât de elegant în simplitatea complexității lor.
Printre pietrele așezate cu grijă la poalele Templului, sufletul lui generos se prelinge atent, literă cu literă, silabă cu silabă, cuvânt cu cuvânt, împlinindu-ne zilele cu ceea ce noi numim banal de simplu fericire.

Haideți să pășim cu sfială prin sufletul lui de filosof trist, dar atât de frumos…

Eugen Matzota

ALCHIMISTUL

Valurile calme și înspumate ale brizei mistice
într-un recipient de cristal
Tu mă întrebi de ce a murit Curcubeul
Ficatul Lumii s-a înnegrit
ca o stea căzătoare
Raze topite în cupa mea
de cucută
Ploaia de aur
Pielea ta crește ca un Asparagus
cu rădăcinile în cer
Inima mea urmărește
Vocea ta de vioară
Leul mușcă din Soare
Pelicanul își sfâșie pieptul
Și viitorul Adam
Va fi conceput din
VĂZDUH

THE ALCHEMIST

Calm and foam full waves
Of the mystic breeze
In a crystal bowl
You are asking me why the Rainbow’s dead.
The liver of the World turned black
Like a shooting star,
Melted rays in my cup
Of poison hemlock
Rain of gold
Your skin grows like an Asparagus
With the roots in the sky
My heart follows
Your violin voice
The lion bytes from the sun
The pelican rips its thorax
And the future Adam
Will be conceived from
ETHER

TEMPLE
TEMPLE

ANDROGINUL

Pe cerul meu
la Compostella
Tu ești un leu de mare
Ochii și gândul tău mă călăuzesc
pe drumul pelerinilor
Tu ești Eu
Femeia cu fața roșie
mângâiată de Hermes
Inima sufletului meu
omoară vântul
când plec la vânătoare de broaște
în grădinile Lunii
Furtuna mea s-a născut
Din Tăcere
Te-ai ascuns într-un vas
de smarald
întins ca un cort
peste stupul cu miere
În iatacul Dimineții
începe Țara Desperados.

THE ANDROGYNE

On my sky
in Compostella
You are a sea lion
Your eyes and thoughts guide me
On the pilgrim’s road
You are I
The Woman with a red face
Caressed by Hermes
Heart of my soul
Kill the wind
When I go hunting frogs
In the Moon’s Garden
My Tempest was born
from silence
You hid in an emerald
vase
under a tenth
on the honey hive
In the Morning room
Beggins Desperados Land.

CURÂND

Poetul
Își devorează
Propriii zei
Ca un ogar afgan
Ochii lui
Fug pe câmpie
El povestește
La gura sobei
Parabola secerătorului
Și a celor 9 fecioare
Flacăra candelei
Cu ulei de măsline
Arde neîncetat
Și nimeni nu a făcut
Întrebare
Cine e Prințul
Cel așteptat
Printre nori
Trece Enoh și Ilie
În carul de
FOC.

SOON

The Poet
devoureshes
His Gods
As an afghan greyhound’s
His eyes
Run across the field
He tells
Fireside
The reaper
And the nine virgins parables
The olive oil
In the light of the candle
Burns incessantly
And nobody
Asked
Who is
the expected Prince
Through the clouds
Enoh and Eliah pass
In their chariot of
FIRE.

TEMPLE
TEMPLE

SALAMANDRA

În această noapte
am să încerc să visez
cu părul tău bezmetic de verde
cu ochii tăi de panteră
Ah ! Buzele tale
Corăbii ascunse
Și URANUS cântând la chitară
Prin vene îmi curge argintul
din frunzele oazei celeste
Jupuim continente de piele
Adâncul oceanic separă
cuvinte cu carnea de rodii
Sclipești asemeni
Piramidelor nemuritoare
Țin în mână un bulgare de Soare
ISIS învelită în mătasea purpurie
Ca o Salamandră
cu aripi de foc.

THE SALAMANDER

This night
I shall try to dream
Your batty green hair
Your panther eyes
Oh! Your lips
Hidden ships
And URANUS playing guitar
Through my veins silver flow
From the leaves of the celestial oasis
Skinning epidermic continents
The deep of the Ocean separates
Words with their Pomegranates meat
You shine like
The immortal Pyramids
Keeping into my hand a ball of Sun
ISIS wrapped in purple silk
As a Salamander
With wings of fire.

TRANDAFIRUL DIN CAIRO

Fetele timpului
O pasăre cântă
Toată ziua ai urmărit
pe cer
norii tristeții
Rătăcit în țara Tăcerii
toată vara am făcut dragoste
cu umbrele serii
Zidarii
construiesc în afara orașului
Templul
Pe malul râului
Sultanul doarme
în cortul său cu smaralde
Un trandafir roșu
strânge la piept
IATAGANUL.

THE ROSE FROM CAIRO

Girls of Time
A bird is singing
All-day long you followed
The clouds of sadness
On the sky
Lost in the country of Silence
All the summer I made love
To the evening shadows
Masons
Build out of the city
The Temple
On the riverside
The Sultan sleeps
in his tenth with emeralds
A red rose
cuddle
THE SCITIMAR.

ULTIMA CRUCIADĂ

Îngerii au fețele stropite
cu sânge
Trompetele ruginite
Sandalele romane
sunt rupte
Numai
Heruvimii
în jurul cuptoarelor
topesc Lumina
pentru Săbii.

THE LAST CRUSADE

The Angels have faces sprayed
With blood
The rusty trumpets
The Roman sandals
are broken
Only
Heruvims
Around the ovens
melt the Light
for Swords.

THEATRUM CHEMICUM

Doamne,
De nimic nu mă tem
Fiindcă știu că Tu
Ești cu mine
Pe drumul
Cunoașterii pure
Sunt miezul dulce
Al fructelor
Mâncate de pelerini
Maya dănțuiește
Goală pe masă
Înfășurată numai în vălul
De lumină
Cum oglinda dublă
Ne lasă să vedem
În ghicitură
Doar mîine vom cunoaște
Faţă către Faţă
Doamne!
Ce mult
Semeni cu mine.

THEATRUM CHEMICUM

Lord
I fear nothing
As I know
You are with me
On the road of
The pure knowledge
I am the sweet core
Of fruits
Eat by pilgrims
Maya dances
On the table in the nude
Only the veil
Of light surrounding her
As the double mirror
Let us see
Beyond the mystery
Our knowledge
Will come only tomorrow
Face to face
Lord!
You look so much
Like me.

TEMPLE
TEMPLE

CHEILE PARADISULUI

În liniște
Aștept zâmbetul Serii
Vântul îți va usca lacrimile
Taci!
Luna este un pepene galben
Și tu știi ce înseamnă asta
Taci!
Cardinalii nopții
au scos sabia
și așteaptă
În razele lunii despletite
Fiul Tău secret
Care ne va metamorfoza
Unul câte Unul
inimă către inimă
Aur către Aur
Piatră pe piatră
Paradisul mistic al
DRAGOSTEI.

KEYS OF THE PARADISE

Waiting in silence
The smiling Evening
The Wind will dry your tears
Shut up!
Moon is a yellow mellon
And you know what that means
Shut up!
The Cardinals of Night
Took out their swords
waiting
In the rarefied moon rays
Your secret Son
Will metamorphose us
One by one
Heart to heart
Gold to Gold
Stone by stone
The mystic Paradise of
LOVE.

CĂRAREA KARMEI

Pacea fie cu tine
Ascultă vocea tăcerii
Privește invizibilul
În inima mea
E o fântână țâșnitoare
Ascultă cântecul oaselor
Poetul își jupoaie pielea
Precum șarpele
În grădinile Paradisului
Și nu uita
Lumină, Piele, Lumină
În tine e semănată iubirea
Rămâi în Cetate
Lucrează
Ia firul cu plumb
Și secera
Și taie tulpina
O roză
O umbră
O aripă te
ATINGE.

KARMA’S PATHWAY

Peace be with you
Listen to the voice of silence
Take a look at the invisible
In my heart
There is a jet fountain
Listen to the song of bones
The Poet flays his skin
As the serpent
In the Gardens of Paradise
And don’t forget
Light, Skin, Light,
There are seeds of Love in yourself
Stay in the Fortress
Work
Get plumb
Sickle
And cut the strain
A Rose
A Shadow
A Wing is
TOUCHING YOU.


ACASĂ

 

Îți place ce-am făcut până acum?
Ajută-ne să mergem mai departe!
Atât cât poți.
Leu cu leu s-a construit Ateneul.

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI
RO46INGB0000999911598179, ING Bank,
RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania

Did you like it? DONATE THANK YOU!

De citit în limba română:

Readings in English