ALTCULTURE MAGAZINE ||| 62 ||| 10/2022 ||| Prizoniera (Alfabetul iubirii după Rumi) tradus în armânește de Steluța Titu

Inima mea a fost frântă

Inima mea a fost frântă
Într-o sută de bucăți.
A devenit un vagabond.
Dacă astăzi cauți o inimă în mine,
Nu vei vedea nicio urmă de ea.
Dacă te uiți la cercul
Lunii de pe cer,
Devine mai mic pe timp ce trece.
La final dispare în totalitate.
Dispariția lunii de pe cer
Este rezultatul soarelui.
Revine mai târziu,
Dar nu este la fel.

Inima-nji fu frâmtâ

Inima-nji fu frâmtâ
Tu unâ sutâ di cumatsâ.
Di atuntsea , tutu alagâ.
Ma s-caftsâ adzâ nâ inimâ tu mini,
Nu ari ta s-vedzâ toru di ea.
Ma s- mutreshtsâ arhoatalu
A lunâ`ei di pi tseru,
S-adarâ ma njicu pi oarâ tsi treatsi.
Tu soni kiari dipu.
Ea kiari di pi tseru
Câ s-ascundi dupâ soari.
Va s-toarnâ ma amânatu,
Lunâ nauâ.

Prizoniera (Alfabetul iubirii după Rumi)

Eu sunt Iubitul tău,
vino lângă mine,
Voi deschide poarta
pentru iubirea ta!
Vino, așază-te lângă mine,
vom fi vecini cu stelele!
Te ascunzi de atât de mult timp,
scufundându-te neîncetat
în marea Iubirii mele!
Chiar și așa ai fost neîncetat
Legată de mine,
Fie ascunsă, fie revelată,
în lumea cunoscută
și în cea nemanifestată.
Eu sunt însăși viața!
Ai fost o prizonieră a unui mic lac,
eu sunt oceanul
și valurile sale tumultoase.
Vino, contopește-te cu mine!
Părăsește această lume a ignoranței,
Fii cu mine!
Voi deschide poarta
pentru Iubirea ta!

Prizoniera (Afabetlu a Vreariei dupâ Rumi)

Mini escu Vrutlu a tau,
yina lângâ mini,
Va s-dishclidu poarta
ti vrearea ta!
Yina, shedsâ lângâ mini,
va s-yimu vitsinji cu stealili!
Ti ascundzâ di ahâtu di multu kiro,
ti fundusishi nicurmatu
tu amarea a Vreari`ei a meali!
Midhi shi ashi fushi totna
ligatu di mini,
Ori câ ascumtâ, ori câ nividzutâ,
tu lumi cânâscutâ
shi tu atsea nispusâ.
mini escu bana!
Fushi tu ahapsi tu una apâ njicâ,
mini escu okeanlu
shi undili a lui mintiti.
Yina, leagâ-ti cu mini!
Alasâ aestâ lumi di nishtiari,
S-eshtsâ cu mini!
Va s-dishclidu calea
ti Vrearea ta!

ALTCULTURE MAGAZINE ||| 62 ||| 10/2022 ||| Prizoniera (Alfabetul iubirii după Rumi)
ALTCULTURE MAGAZINE ||| 62 ||| 10/2022 ||| Prizoniera (Alfabetul iubirii după Rumi)

Încet

Între iubirea mea și inima mea
S-au petrecut lucruri care
Încet, încet
Mă fac să-mi amintesc totul.
M-ai înflăcărat cu atingerea ta
Deși nu ți-am văzut mâinile.
M-ai sărutat cu duioșie
Deși nu ți-am văzut buzele.
Te ascunzi de mine.
Dar tu mă ții în viață.
Va veni, poate timpul
Când vei obosi să mă săruți.
Voi fi fericit
Chiar dacă ai să mă cerți.
Tot ceea ce-ți cer
Este să nu mă uiți.

Peayalea

Anamisea di vrearea shi inima mea
S-tricurâ lucri tsi
Peayalea, peayalea
Mi facu s-nji aducu aminti tutu.
Dâdeshi di mini shi mi aprinseshi
Shi mânjili nu tsâ li vidzui.
Mi bâshiashi cu vreari
Shi budzâli nu tsâ li vidzuiu.
Ti ascundzâ di mini.
Ama tini mi tsânji yiu.
Va s-yinâ, vahi kirolu
Tsi armasu va s-eshtsâ s-mi bashi.
Va s-escu hârsitu.
Câ va mi încaci.
Tutu tsi tsâ caftu
Iasti s-nu mi agârsheshtsâ.

Tu și eu

Fericită clipa când stăm
laolaltă
Două forme, două chipuri, dar
un singur suflet,
Tu și eu.
Florile vor înflori pentru vecie
Păsările vor cânta de-a pururi
Atunci când vom intra-n
gradină,
Tu și eu.
Stelele din cer vor veni ca să
vadă
Cum strălucim ca luna plină,
Tu și eu.
Dar gata cu „tu” și „eu”.
Căci acum există numai
fericirea unității –
Bucurie, freamăt de viață,
lipsă de grijă,
Tu și eu.
Toate păsările cu aripi de
lumină din cer
Vor veni ca să bea din apa cea
dulce
A lacrimilor de bucurie pe care
le vărsăm
Tu și eu.
Ce miracol al sorții să fim
astăzi aici.
Dar chiar de ne-am afla la
antipozi
Tot împreună am fi,
Tu și eu.
Avem o formă în această lume
Și-o altă formă în cealaltă.
Cerul etern ne aparține
Și suntem plini de-o încântare
Nesfârșită,
Tu și eu.

Tini shi mini

Tini shi mini
Hârsitâ oara cându stam
deadunu
Dauâ trupuri, dauâ misidzâ,
ama mashi unu suflitu,
Tini shi mini.
Kitkili va s-dischclidâ ti totna
Puii va s-cântâ dipriunâ
Atuntsea candu a s-tritsemu tu
gardinâ,
Tini shi mini.
Stealili ditu tseru va s-yina ta
s-veadâ
Cumu anyilicimu ca luna
n’mplinâ,
Tini shi mini.
Ama bitsea cu „tini” shi „mini”.
Câ tora-i mashi iftihii, himu
diadunu –
Harauâ, adiatu di banâ, fârâ
gaile,
Tini shi mini.
Tutsâ puii cu ariki di lunjinâ
ditu tseru
Va s-dipunâ ta s-bea apa atsea
dultsea
Di-tu lacârnji di harauâ pi cari li
virsamu
Tini shi mini.
Tsi ciudii ursitâ ta -s-himu adzâ
aoa.
Ma s-himu la mardzânji di dunjiaua
Tutu diadunu va s-yimu,
Mini shi tini.
Himu unâ turlii tu aestâ lumi
Shi altâ turlii tu alantâ.
Tserlu a nostu-i ti totna.
Himu n’mplinji di harauâ
Tini shi mini.

ALTCULTURE MAGAZINE ||| 62 ||| 10/2022 ||| Prizoniera (Alfabetul iubirii după Rumi)
ALTCULTURE MAGAZINE ||| 62 ||| 10/2022 ||| Prizoniera (Alfabetul iubirii după Rumi)

Casa cu oaspeți

Mă simt precum o casă de oaspeți:
În fiecare dimineață mă trezesc cu cineva nou: bucuria, întristarea, o răutate,
Sau poate o conștientizare de moment care mă ia prin surprindere.
Fiți bineveniți căci vă voi găzdui pe toți!
Chiar de ar bate la ușa ta o mulțime de supărări,
Care îți iau casa pe sus cu violență si-ți fură mobila,
Chiar si asa, tratează fiecare oaspete cu respect.
S-ar putea ca acesta sa-ți golească casa
Doar pentru a face loc unei noi bucurii.
Iar despre gândurile negre: rușinea, răutatea,
Întâmpină-le la ușa ta cu zâmbetul pe buze
Si invită-le înăuntru!
Fii recunoscător pentru oricine ar veni,
Pentru că fiecare ți-a fost trimis ca un ghid de dincolo.

Casa cu oaspitsâ

Mi dukescu câ escu nâ casâ cu oaspitsâ:
Cafi tahinimâ mi dishteaptu cu tsiva nau: haraua,
lângoari, nâ arâiatsâ
Vahi ashi înji pari tu atsea oarâ cari mi ciudiseashti.
Ghini vinitu câ va vâ ashteptu pi tutsâ!
Shi ma sibâ s- tsa asunâ la ushi unâ copâ di fârmatsi,
Cari tsâ cutreamburâ casa cu zurbâlâki shi-tsu guleashti,
Shi ashi sibâ, tinjisea cafi oaspitu.
S-poati ca aestu s-tsâ dispoai casa
Mashi ta s-adarâ locu la unâ nauâ harauâ.
Shi ti atseali lai minduiri : arshinea, arâiatsa,
Ashteaptâ-li la ushi cu arâslu pi gurâ
Shi câlisea-li s-treacâ!
Hârseati ti oricari va s-yinâ,
Cafi unu tsâ fu pitricutu di diclo s-ti anveatsâ.

O sută de flăcări strălucesc în ochi

O sută de flăcări strălucesc în ochi.
Ele vin din cea mai frumoasă parte a inimii,
de acolo de unde sălășluiește focul.
Ce ciudat! În acest loc arzând
Sunt atât de mulți trandafiri, verdeață, iasomie.
Prin acest foc, gradina se răcorește
Și apa se unește cu focul.

Unâ sutâ di piri anyilicescu tu ocli

Unâ sutâ di piri anyilicescu tu ocli.
Eali yinu ditu nai ma imshatlu locu ditu inimâ,
di aclo di iu shadi foclu.
Tsi ciudii! Tu aestu locu tsi ardi
Suntu ahâtu di multsâ trandafili, virdeatsâ, iasmi.
Pritu aestu focu, gârdina s-avreadzâ
Shi apa s-adarâ unâ cu foclu.

ACASĂ
Îți place? VINO CU NOI!

Asociația ECOULTOUR – OAMENI, FAPTE, IDEI – RO46INGB0000999911598179, ING Bank, RO21BTRLRONCRT0287053901, Banca Transilvania
Did you like it? DONATE THANK YOU!

De citit în limba română:
Readings in English